1) Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo, wykonujemy obowiązkowe (zgodnie z PN-EN 365), coroczne przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy PROTEKT .

Pracodawca decydując się zastosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien wiedzieć, że tylko jego prawidłowy stan techniczny gwarantuje pracownikowi ochronę. Aby nie narażać pracowników na wypadek, należy kontrolować stan techniczny sprzętu. Przeglądowi podlegają wszystkie elementy wchodzące w skład sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości: szelki, liny, amortyzatory, urządzenia samozaciskowe i samohamowne, zatrzaśniki i itd. Przegląd środków ochrony indywidualnej jest dość złożony. Szczególną uwagę zwraca się na uszkodzenia i odbarwienia chemiczne i cieplne, które nie są tak widoczne, jak rozdarcia czy uszkodzenia szwów, a mają ogromny wpływ na wytrzymałość materiałów. To producent dokładnie określa, jakie uszkodzenia są dopuszczalne, dlatego tak ważne jest, aby osoba kontrolująca (kompetentna) była przeszkolona dokładnie z danego typu sprzętu oraz znała dokładne procedury kontroli.

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( umówimy datę przeglądu oraz ustalimy jego cenę ), a potem o dostarczenie sprzętu ( wraz z kartami użytkowania) do naszej firmy : BHP-APEXIM, ul. Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń oraz konieczności wykonania niezbędnych napraw skontaktujemy się z Wami, przedstawiając wymagany koszt remontu.

Zapraszamy na przegląd !

.................................................................................................

2) Przeglądy zawiesi:

                          zawiesi łańcuchowych                                   zawiesi linowych                                zawiesi pasowych i wężowych

przeglądy zawiesi

      

Kontrola okresowa ustalona jest ścisłymi przepisami Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji zawiesi. Powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku w odstępach nie przekraczających 12 miesięcy. Okresowa kontrola zawiesi przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701. Przegląd okresowy zawiesia mogą przeprowadzać wyłącznie osoby do tego upoważnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Wykonujemy obowiązkowe, coroczne przeglądy zawiesi łańcuchowych, linowych, pasowych oraz wężowych.

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( umówimy datę przeglądu oraz ustalimy jego cenę ), a potem o dostarczenie sprzętu ( wraz z papierową Deklaracją Zgodności) do naszej firmy : BHP-APEXIM, ul. Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz. Po dokonanym przeglądzie wystawiamy Certyfikat z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.Każde sprawdzone zawiesie zostaje ocechowane numerem certyfikatu, wielkością udźwigu oraz datą następnej kontroli. Do napraw i regeneracji zawiesi stosujemy wyłącznie atestowane i sprawdzone  materiały.