1) Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Mając na uwadze Wasze bezpieczeństwo, wykonujemy obowiązkowe (zgodnie z PN-EN 365), coroczne przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy PROTEKT .

Pracodawca decydując się zastosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien wiedzieć, że tylko jego prawidłowy stan techniczny gwarantuje pracownikowi ochronę. Aby nie narażać pracowników na wypadek, należy kontrolować stan techniczny sprzętu. Przeglądowi podlegają wszystkie elementy wchodzące w skład sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości: szelki, liny, amortyzatory, urządzenia samozaciskowe i samohamowne, zatrzaśniki i itd. Przegląd środków ochrony indywidualnej jest dość złożony. Szczególną uwagę zwraca się na uszkodzenia i odbarwienia chemiczne i cieplne, które nie są tak widoczne, jak rozdarcia czy uszkodzenia szwów, a mają ogromny wpływ na wytrzymałość materiałów. To producent dokładnie określa, jakie uszkodzenia są dopuszczalne, dlatego tak ważne jest, aby osoba kontrolująca (kompetentna) była przeszkolona dokładnie z danego typu sprzętu oraz znała dokładne procedury kontroli.

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( umówimy datę przeglądu oraz ustalimy jego cenę).

2) Konserwacja gaśnic


Każda gaśnica wymaga okresowych przeglądów, konserwacji i ewentualnych remontów. Uwarunkowane jest to zarówno przepisami prawa (Kluczowe jest tutaj Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz. 719) oraz wymaganiami technicznymi producentów sprzętu przeciwpożarowego. Brak oznakowania i dokumentów stwierdzających przeprowadzenie konserwacji i legalizacji gaśnic może być podstawą nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt. W przypadku pożaru firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić odszkodowania za szkody wyrządzone przez pożar. 

Przegląd gaśnic to obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy obiekcie. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, a co za tym idzie – ochronę życia i mienia ludzkiego. Gaśnice powinny być poddawane przeglądowi co najmniej raz w roku. Zapraszamy na przegląd!

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( umówimy datę przeglądu oraz ustalimy jego cenę).

3) Przeglądy zawiesi: 

                     

przeglądy zawiesi.png

Kontrola okresowa ustalona jest ścisłymi przepisami Instrukcji Eksploatacji, Obsługi i Konserwacji zawiesi. Powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku w odstępach nie przekraczających 12 miesięcy. Okresowa kontrola zawiesi przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1492-1+A1:2008, PN-EN 13414-1+A2:2009, PN-91/M-84701. Przegląd okresowy zawiesia mogą przeprowadzać wyłącznie osoby do tego upoważnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Wykonujemy obowiązkowe, coroczne przeglądy zawiesi łańcuchowych, linowych, pasowych oraz wężowych.

W celu wykonania przeglądu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy ( umówimy datę przeglądu oraz ustalimy jego cenę).

Po dokonanym przeglądzie wystawiamy Certyfikat z zapisem, że zawiesie jest „wolne od jakichkolwiek uszkodzeń mogących obniżać bezpieczeństwo jego eksploatacji”.Każde sprawdzone zawiesie zostaje ocechowane numerem certyfikatu, wielkością udźwigu oraz datą następnej kontroli. Do napraw i regeneracji zawiesi stosujemy wyłącznie atestowane i sprawdzone  materiały.

Follow us on Facebook