§ 1 Zagadnienia ogólne.

Regulamin określa zasady świadczenia przez PPHU BHP-APEXIM na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług, polegających na umożliwieniu Klientom bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie oraz zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.


Sklep internetowy BHP-APEXIM, działający pod adresem, www.bhp-apexim.pl prowadzony jest przez: PPUH BHP-APEXIM Piotr Adaszak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Generała Okulickiego 2/51, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 5540158888, nr Regon 091273141.


Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu.


Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.


Przedmiotami transakcji są produkty i usługi przedstawione na witrynie internetowej www.bhp-apexim.pl Produkty dostarczane są na terenie Polski. Punkt odbiorów osobistych znajduje się pod adresem : BHP-APEXIM, ul.Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz


§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.bhp-apexim.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep siedem dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Klient składając zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek zapłaty za złożone zamówienie.

4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru adresu dostawy oraz adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wyboru metody dostawy,
 • wyboru sposobu płatności.

5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia tj. częściowej realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.

7. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT.

8. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.


§ 3 Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu e-mail sklep@bhp-apexim.pl lub telefonicznie: +48 523 42 24 86.


§ 4 Ceny towarów.

 1. Przedmiotami transakcji są produkty i usługi  przedstawione na witrynie internetowej www.bhp-apexim.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.bhp-apexim.pl
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5.  Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6.  Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. 
 7.  Kupujacy obciążany jest kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia. 
 8. Koszt dostawy przy wyborze przesyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 20 zł brutto dla zamówień których wartość jest mniejszaniż 500 zł. brutto oraz 0 zł dla zamówień, których wartość wynosi lub przekracza 500 zł brutto. 
 9. Przy wyborze opcji odbiór osobisty  w puncie odbiorów: BHP-APEXIM, ul.Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz nabywca nie ponosi kosztów dostawy niezależnie od wartoci złożonego zamówienia. 
 10. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. 

 
§ 5 Czas realizacji zamówienia.

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych.

2. Sklep dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.

3. Zamówienie realizowane jest na terenie Polski i może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odebrane osobiście przez klienta w punkcie odbioru : BHP-APEXIM, Bydgoszcz,Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz

4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania prosimy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją nie jest warunkiem koniecznym, ale ułatwia jej rozpatrzenie.


§ 6 Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: • Płatność za pobraniem - przy odbiorze paczki z towarem od kuriera, • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w punkcie odbioru: BHP-APEXIM, ul.Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz, gdzie Kupujący płaci za zamówienie w kasie, w chwili odbioru towaru.

2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§ 7 Reklamacje.

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta.W takim przypadku warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, kupujący może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta we wskazanych przez niego serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową , czyli rękojmi.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu roku od jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do wykonywania uprawnień wynikających z rękojmi, niezależnie od tych przyznanych w ramach gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

4. W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi kupujący może żądać: naprawienia towaru (usunięcia wady); wymiany towaru na nowy;obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna.

5. Klient składający reklamację powinien dostarczyć do Sklepu wadliwy towar. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć formularz reklamacyjny, który ułatwi procedurę reklamacyjną. Formularz można pobrać na stronie www.bhp-apexim.pl ( wypełnienie formularza nie jest warunkiem koniecznym - klient może złożyć reklamację również z gotowym pisemnym oświadczeniem woli ).

6. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie do sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, tak że reklamowanego towaru nie można odesłać w zwykły sposób pocztą ( chodzi o produkty, które są na tyle duże, że nie da się ich odesłać pocztą oraz o towary, które ze względu na swój charakter mogłyby zostać uszkodzone) nabywca musi udostępnić towar sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. Wówczas Sklep odbierze reklamowany towar we własnym zakresie lub też usunie wadę na miejscu. Jeżeli Sklep nie wywiąże się ze swojego obowiązku i nie odbierze wadliwego towaru, klient ma prawo odesłać taki towar na koszt i ryzyko
Sklepu. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, klient ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego towaru ( w szczególności kosztów dostawy wadliwego towaru) .

7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku wyboru przez klienta roszczenia związanego z usunięciem wady lub wymianą towaru na nowy Sklep ma prawo odmówić spełnienia takiego żądania, jeżeli jest ono niemożliwe do spełnienia ( np. towar nie jest już produkowany ( przy wymianie) lub nie są dostępne części zamienne ( przy naprawie) lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń. Wówczas Sklep zaproponuje inne rozwiązanie. Kupujący ma prawo zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób . Jeżeli nie ma możliwości wymiany towaru, to klient może żądać jego naprawy. Może również skorzysta z dwóch innych opcji dostępnych w ramach rękojmi, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sklep dokona zwrotu należności ciągu 14 ( czternastu ) dni roboczych.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.

2. Kupujacy może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. Jeżeli jednak zamówiony towar został już wysłany – zostanie obciążony kosztami, które byłby zobowiązany ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze towaru.

3. Oswiadczenie można złożyć na formularzu, który dostępny jest na stronie www.bhp-apexim.pl,może zostać napisane własnoręcznie na kartce czy też przesłane drogą elektroniczną (np. za pomocą poczty elektronicznej lub strony internetowej Sklepu) .

4. Do zachowania ustawowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów wykonanych na miarę, opracowanych zgodnie z wymogami technicznymi przedstawionymi przez klienta lub w sposób oczywisty dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, usługi, która została już w pełni wykonana (za zgodą klienta), zanim klient zdecydował się odstąpić od umowy oraz produktów zapieczętowanych, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych.

6. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres: BHP-APEXIM , ul.Fabryczna 13, 85-741 Bydgoszcz.

7. Kupujący odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Uprzedzamy,że dla towarów które są na tyle duże, że nie da się ich odesłać pocztą oraz dla towarów, które ze względu na swój charakter mogłyby zostać uszkodzone odstąpienie od umowy może wiązać się z wyższymi kosztami dla kupującego niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa – koszt ten pokrywa kupujący.

8. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz za koszt jego dostawy do klienta w ciągu 14 ( czternastu ) dni roboczych. Sklep zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. Odbiór osobisty nie jest brany pod uwagę, gdyż nie jest sposobem dostarczenia rzeczy.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.

§ 9 Dane osobowe.

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe klientów, jest firma  PPUH BHP-APEXIM Piotr Adaszak z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Generała Okulickiego 2/51, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 5540158888, nr Regon 091273141 prowadząca sklep internetowy BHP-APEXIM, działający pod adresem, www.bhp-apexim.pl.

2. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. BHP-APEXIM przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z kupującym, w tym do:
umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, zakładania i zarządzania kontem klienta oraz zapewnienia obsługi konta i rozwiązywania problemów technicznych, realizacji umowy sprzedaży, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które klienci kierują do BHP-APEXIM, kontaktowania się z klientami w celu związanym ze świadczeniem usług, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez BHP-APEXIM obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz w celu  zapisywania danych w plikach cookies.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania  danych kontrahentów dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych klient może wycofać w dowolnym momencie  przez wysłanie  wiadomości e-mail na adres sklep@bhp-apexim.pl (spod adresu, który został podany podczas zakładania przez kupującego swojego konta na Sklepie Internetowym). Dane osobowe będą przetwarzane, do puki klient nie wycofa swojej zgody.

4. Celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży konieczne jest przekazanie przez klienta swoich danych: adresu e-mail, adresu, telefonu ( w przypadku osoby fizycznej ) oraz adresu e-mail, adresu , telefon oraz informacje o firmie: nazwa, NIP  ( w przypadku firmy). Jeśli z jakiegoś powodu klient nie poda wymienionych wyżej danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży z klientem  (  brak możliwości zrealizowania zamówień klienta ).

5. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, BHP-APEXIM może  wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych klienta jest dobrowolne.

6. BHP-APEXIM gwarantuje  spełnienie wszystkich  praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych. Z prawa sprzeciwu klient może skorzystać od 25 maja 2018 roku.

7. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez BHP-APEXIM jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe kupujących są udostępniane firmie kurierskiej, która dostarcza im towar.  Mogą również zostać przekazane  organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

9. Dane osobowe klienta są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z nim umowy sprzedaży, a także po jej zakończeniu ( w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych). Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

10. Dane klientów nie są  przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

11. Klienci nie są przez BHP-APEXIM profilowani.

§ 10 Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a BHP-APEXIM.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu zamówienia treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu .

4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. O każdej zmianie regulaminu klient zostanie poinformowany na stronie Sklepu oraz przez pocztę elektroniczną z wyprzedzeniem 14 dni. W przypadku niezakceptowania zmian w regulaminie klient ma prawo do odstapienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Follow us on Facebook